Ämnet humanekologi innefattar aspekter från flera olika områden med miljö- och energifrågor i fokus. Det beskriver ett samspel mellan två system, det ekologiska systemet och det sociala systemet, och tillsammans bildar de ett socio-ekologiskt system. Det mänskliga samhället påverkas av naturen det lever i, samtidigt som naturen påverkas av människorna.

 

 

Studiet i humanekologi innefattar studiet av bägge systemen och deras samspel. Studeras en naturvetenskaplig aspekt inom t ex biologi, så görs det med tanke på hur den aspekten påverkar och påverkas av aspekter som kan röra mänskliga levnadsvanor, eller kanske ekonomi. Används detta perspektiv vid problemlösning blir det intressantare än om man enbart tar hänsyn till ett enda ämne, men ibland också mer komplicerat. Samspelet är inte alltid tydligt och det kan vara en utmaning att hitta kopplingarna. Kunskap som finns om det ekologiska systemet kombineras med den kunskap som finns inom det sociala och eftersom bägge systemen beaktas, kommer lösningen på problemet att bli hållbarare. Med andra ord är det ett bättre alternativ än att enbart se till det isolerade systemet och dess funktion. Lösningen på problemet blir optimal.

 

Humanekologin är ett inte enbart ett verktyg för problemlösning. Det kan vara ett sätt att närma sig de flesta verksamheter, ett synsätt. Dess tvärvetenskapliga karaktär leder till en holistisk hållning. Människan skiljs inte från naturen, utan det som vi vet påverkar henne, påverkar också naturen. Förändringar i naturen leder på samma sätt till förändringar för människorna. Allt hänger ihop. Det kan vara av stort värde att ta hänsyn till den aspekten redan från allra första början, när ett företag går in i en verksamhet, när en skola väljer att satsa på en utbildning, eller när länder gör avtal om frihandel, eller kultursamarbeten.

 

Tid och rum är två nyckelord för det humanekologiska perspektivet. Det innebär att alla ämnena som studeras i samspel med varandra också studeras i förhållande till tiden och till rummet. ’Är det som vi gör/beslutar nu ofarligt för människor och natur även om ett år, tio år, hundra år?’, eller ”Är det vi gör/beslutar här ofarligt för människor och natur även i grannkommunen, i hela EU, eller hela världen?” är frågor som ställs. Genom ett humanekologiskt tankemönster blir hållbarheten synliggjord.